Trạm quan trắc môi trường-Danh sách khách hàng

28/10/2017 08:54:42


 

No.

Khách hàng

Nội dung

T.gian lắp đặt

   1

Công ty Bia Châu Á TBD, (Hanoi)

Trạm quan trắc nước thải: BOD, COD, TSS, NO3, NO2, màu, DO, NH4, pH, clo dư

   2010

   2

KCN Phố Nối A (Hòa Phát)

Trạm quan trắc nước thải:COD, TSS, DO, pH

   2010

    3

KCN LOTECO Long Bình, Đồng Nai

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD,  pH

   2011

   4

Công ty   ECO Co., Ltd

Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD quan trắc nước thải đầu vào tại Bia Châu Á TBD

   2011

   5

Công ty SEEN Co., Ltd

Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD, lắp đặt tại KCN Hòa Xá

    2011

   6

KCN Sonadezi Long Thành, Đồng Nai

Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD, màu, DO, pH, lưu lượng

    2011

   7

KCN Hố Nai, Đống Nai

Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD, DO, pH, lưu lượng

    2011

   8

Asia Co., Ltd

Trạm quan trắc nước thải:BOD, COD, TSS, NO3, NO2, màu, DO, NH4, pH, clo dư, lắp đặt tại KCN Củ Chi

    2011

   9

KCN Sonadeizi Long Bình

Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD, DO, pH

    2012

10

KCN Nhơn Trạch 5 (IDICO)

Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD, màu, pH, DO

    2012

11

SEEN Co., Ltd

Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD lắp đặt tại KCN Phúc Khánh, Thái Bình

     2012

12

KCN Vietnam-Singapore (VSIP)

Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD, DO, pH, lắp đặt tại KCN VISP 2

     2012

13

KCN Vietnam-Singapore

Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD, DO, pH, lắp đặt tại KCN VISP 3

     2012

14

KCN LOTECO Long Bình

Trạm quan trắc nước thải:Nâng cấp trạm cũ TSS, COD, DO, pH thành TSS, COD, BOD, TOC, Colour, DO, pH

    2012

15

Khu xử lý chất thải KBEC (Hàn Quốc) tại Bà Rịa, Vũng Tàu

Trạm quan trắc nước thải:TSS, BOD, COD, NO3, NO2 , pH, NH4-N

    2012

16

KCN Thang Long, Hà Nội

Trạm quan trắc nước thải: TSS,  COD, DO, pH

    2012

17

KCN Mỹ Xuân (IDICO)

Trạm quan trắc nước thải: TSS, DO, COD, colour, pH

    2012

18

BECAMEX Binh Duong

Trạm quan trắc nước thải: TSS, DO, COD, pH lắp đặt tại KCN Mỹ Phước I

    2013

19

BECAMEX Binh Duong

Trạm quan trắc nước thải: TSS, DO, COD, pH lắp đặt tại KCN Mỹ Phước III

    2013

20

BECAMEX Binh Duong

Trạm quan trắc nước thải: TSS, DO, COD, pH lắp đặt tại KCN Bầu Bàng

    2013

21

BECAMEX Binh Duong

Trạm quan trắc nước thải: TSS, DO, COD, pH  lắp đặt KCN Mỹ Phước II

   2014

22

BECAMEX Binh Duong

Trạm quan trắc nước thải: TSS, DO, COD, pH lắp đặt KCN Mỹ Phước My Phuoc III-1

   2014

23

Asiatech Co., Ltd

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, color, pH lắp đặt tại KCN  VSIP Quảng Ngãi

   2014

24

Nhà máy phân đạm Ninh Bình

 Trạm quan trắc nước thải: pH, NH4-N

   2014

25

Công ty Gian Lucky (Trung Quốc)

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, color, pH, lưu lượng lắp đặt tại KCN Phước Đông, Tây Ninh

   2015

26

Nhà máy Phân đạm Hà Bắc

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, color, pH, lưu lượng

2015

27

KCN Long Giang Tiền Giang

Trạm quan trắc nước thải: TSS,  COD, màu, pH, lưu lượng

2015

28

Công ty Bia Heineken Sài Gòn

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, BOD, NO3, NO2, Color, pH, NH4

2015

29

Công ty Bia Heineken Tiền Giang

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, Conductivity, pH, Clorine

2015

30

Nhà máy Bia SG-Phú Thọ

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, Color, pH  

2016

31

BECAMEX Binh Duong

Trạm quan trắc nước thải: TSS,  COD, pH lắp đặt tại KCN Mỹ Phước III-1

2016

32

BECAMEX Binh Duong

Trạm quan trắc tự động di động TSS, COD, NH4

2016

33

Công ty Đài Nguyên, KCN Hà Nam

Trạm quan trắc tự động TSS, COD, pH, lưu lượng

2016

34

Khu CN VSIP Nghệ An

Trạmquan trắc tự động TSS, COD, pH, lưu lượng

2017

35

 

Công ty Ajinomoto

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, BOD, NO3, NO2, Color

2017

36

 

Công ty Ajinomoto

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, BOD, NO3, NO2, Color

2017

37

Công ty Vĩnh Hưng

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, pH, lưu lượng

2017

38

Công ty Bia Heineken Việt Nam

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, BOD, NO3, NO2, Color

2017

39

Công ty Bia Heineken Tiền Giang

Trạm quan trắc nước thải: Tổng Nitrogen

2017

40

Khu CN Điềm Thụy, Thái Nguyên

Trạm quan trắc kim loại nặng trong nước As, Hg, Pb, Cd, Cu, Zn

2017

41

Tập đoàn hóa chất Đức Giang

Trạm quan trắc tự động khí thải ống khói: Lưu lượng, HF, O2

2017

42

Công ty Dương Nhật

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, pH

2017

43

Bộ Tư lệnh Lăng bác

Trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh: O3, CO, SO2, NOx, bụi tổng, bụi PM10, PM2.5, nhiệt độ, độ ẩm, gió, hướng gió

2015

44

Khu CN Điềm Thụy

Trạm quan trắc kim loại nặng trong nước: As, Hg, Cu, Pb, Zn, Cd2018
45

Công ty cổ phần Thép Việt Ý

Trạm quan trắc khí thải ống khói: Lưu lượng, Bụi, SO2, O2

2018

46

Công ty vật tư Nông Sản

Trạm quan trắc khí thải ống khói: Lưu lượng, CO, SO2

2018

47

Công ty Hóa chất Vũ Hoàng

Trạm quan trắc khí thải ống khói: Lưu lượng, Bụi, SO2, Cl2

2018

48, 49,50

Nhà máy Giấy Bãi Bằng

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, BOD, màu, O2, Cl2, pH

Hai trạm quan trắc khí thải ống khói: Lưu lượng, CO, SO2, NOx, O2, Bụi, nhiệt độ

2018

51

Nhà máy Soda, Chu Lai, Quảng Nam

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, pH, Lưu lượng

2019

52

Công ty Hóa chất Vũ Hoàng phía Nam

Trạm quan trắc khí thải ống khói: Lưu lượng, Bụi, SO2, Cl2

2019

53

Bia Heineken Sài Gòn

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, BOD, màu,

2019

54

Bia Heineken Tiền Giang

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, BOD, màu,

2019

55Công ty ESACO

Trạm quan trắc khí thải: Lưu lượng, SO2, HF, Bụi

2019

56Công ty MTĐT Quảng Nam

Trạm quan trắc khí thải: Lưu lượng, Bụi, CO, SO2, NO, NO2, SO2, O2, Nhiệt độ, áp suất

2020

57-58Công ty cổ phần môi trường Envimart

Trạm quan trắc nước thải: NH4, TSS, màu

2020

59Envimart

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, màu, pH, NH4

2020

60VINAPAPER

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, BOD, màu, NH4, pH, lấy mẫu tự động

2020

61Cty môi trường Á Châu

Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, NH4, pH, lấy mẫu tự động

2020

62Công ty cổ phần môi trường An Sinh Hải Dương

Trạm quan trắc khí thải ống khói

2021

63Công ty HTC

Trạm quan trắc nước thải sinh hoạt

2022

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến