Trạm quan trắc nước thải tự động

21/06/2022 11:59:15


TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI 

 

Ngày 10/01/2022, Chính phủ ra Nghị định 08/2022/NĐCP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Đối với quan trắc nước thải được quy định trong Điều 97. Quan trắc nước thải. Nghị định quy định Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, KCN...có lưu lượng xả thải >500m3/ngày đêm (các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao có lưu lượng xả thải lớn hơn 200m3/ngày đêm) đều phải có lắp đặt  trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục. Một số nội dung đáng chú ý như sau:

 

1. Thời hạn hoàn thành việc lắp đặt Tram quan trắc nước thải tự động:

Nghị định quy định từ nay đến hết ngày 31/12/2024 tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có lưu lượng xả thải quy định trong điều 97phải hoàn thành việc lắp đặt trạm quan trắc nước thải và truyền số liệu về Sở Tài nguyên môi trường sở tại.

 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, dự án đầu tư có mức lưu lượng xả nước thải ra môi trường theo côt 4 Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định này phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

Những cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có lưu lượng xả thải dưới mức quy định nhưng tự nguyện lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động sẽ được hưởng các các chính sách ưu đãi hỗ trợ

 

 2. Trạm quan trắc nước thải tự động cần phải đáp ứng những yêu cầu như sau:

Theo Thông tư 10:2021/BTNMT, yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành trạm quan trắc nước thải tự động liên tục được quy định tại điều 34 và 35

Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục tối thiểu phải đáp ứng được các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật như bảng dưới đây:

 

Bảng 1 . Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục

STT

Thông số quan trắc

Đơn vị đo

Độ chính xác

Độ phân giải

Thời gian đáp ứng

(% giá trị đọc)

(% khoảng đo)

1

Lưu lượng

m3/h

± 5%

± 5%

-

≤ 5 phút

2

Nhiệt độ

oC

± 5%

± 5%

0,1

≤ 5 giây

3

Độ màu

Pt-Co

± 5%

± 5%

-

≤ 5 phút

4

pH

-

± 0,2 pH

± 0,2 pH

0,1

≤ 5 giây

5

TSS

mg/L

± 5%

± 3%

0,1

≤ 10 giây

6

COD

mg/L

± 5%

± 3%

0,5

≤ 15 phút

7

NH4+

mg/L

± 5 %

± 5 %

0,2

≤ 30 phút

8

Tổng Phôtpho

mg/L

± 5 %

± 3 %

0,1

≤ 30 phút

9

Tổng Nitơ

mg/L

± 5 %

± 3%

0,1

≤ 30 phút

10

TOC

mg/L

± 5%

± 5%

0,1

≤ 30 phút

11

Clo dư

mg/L

± 5 %

± 2%

0,1

≤ 30 phút

Lưu ý: 

- Thiết bị quan trắc tự động phải có ít nhất 01 khoảng đo có khả năng đo được giá trị ≥ 3 lần của giá trị giới hạn quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được áp dụng cho cơ sở (trừ thông số nhiệt độ và pH);

 

- Chất chuẩn

a) Chất chuẩn để kiểm tra định kỳ phải còn hạn sử dụng, có độ chính xác tối thiểu ± 5% (đối với pH là ± 0,1 pH) và phải được liên kết chuẩn theo quy định về pháp luật đo lường;

b) Chất chuẩn phải đáp ứng tối thiểu 01 điểm nồng độ trong dải đo của từng thiết bị tương ứng với từng thông số được quy định tại Bảng 3, trừ thông số nhiệt độ và lưu lượng.

- Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động

Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động phải có các tính năng sau:

a) Tự động lấy mẫu (định kỳ, đột xuất hoặc theo thời gian) và lưu mẫu trong tủ bảo quản ở nhiệt độ 4 ± 2oC với thời gian phù hợp để phân tích các thông số;

b) Có khả năng nhận tín hiệu điều khiển từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ việc tự động lấy mẫu từ xa;

c) Tủ lấy mẫu tự động phải được niêm phong và quản lý bởi Sở Tài nguyên và Môi trường.

 Trạm quan trắc trước khi đi vào hoạt động phải tiến hành kiểm định/hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường, được tiến hành thử nghiệm so sánh (RA) đánh giá kết quả. Dữ liệu quan trắc của hệ thống được chấp nhận sử dụng khi RA nằm trong giới hạn cho phép tại Bảng 3 dưới đây:

Bảng 3. Giới hạn cho phép các thông số khi sử dụng để đánh giá thông qua độ chính xác tương đối

TT

Thông số

Giới hạn cho phép của RA (%)

1

pH

≤ 20

2

TSS

≤ 30

3

Độ màu

≤ 20

3

COD

≤ 20

5

N-NH4+

≤ 20

6

Tổng P

≤ 20

7

Tổng N

≤ 20

8

TOC

≤ 20

9

Clo dư

≤ 30

Đối với các thông số không quy định trong  bảng 3, kết quả giá trị RA cho các thông số phải được gửi cho cơ quan tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động để xem xét, quyết định việc tiếp nhận và quản lý số liệu;

Toàn văn Nghị định xem tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-479457.aspx

  

Với 15 năm kinh nghiệm cung cấp và lắp đặt Trạm quan trắc tự động, liên tục, Công ty Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường đã mang đến cho khách hàng khắp cả nước các trạm quan trắc nước thải chất lượng tốt nhất,, đáp ứng yêu cầu của Bộ Tài nguyên môi trường.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Địa chỉ: 5BS6-10 The Manor Central Park, Nguyễn Xiễn, Hà Nội

Tel. +84.915.668.418; +84.919.668.415

www.stepro.com.vn; www.tramquantrac.com

 Trạm quan trắc nước thải tự động

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến