Trạm quan trắc tự động độc lý trong nước

Trạm quan trắc tự động độc lý trong nước
Download tài liệu
STEPRO cung cấp thiết quan trắc độc lý trong nước, cung cấp liên tục tình hình chất lượng nguồn nước, kịp thời bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường
Đánh giá chất lượng nước một cách tổng thể, kịp thời phát hiện độc lý trong nước nhằm bảo vệ nguồn thủy sinh
 
Thiết bị không chỉ có ích cho các cơ quản lý môi trường theo dõi chất lượng nguồn nước mà còn hữu ích đối với các tổ chức/cá nhân nuôi trồng thủy sản

Các phương pháp quan trắc các thông số hóa-lý không thể bao quát hết chất lượng nguồn nước. Trong khi đó với một trạm quan trắc tự động độc lý có thể đánh giá chất lượng nước một cách tổng thể bảo vệ nguồn nước, bảo vệ nguồn lợi thủy sinh một cách kịp thời.

 Hình ảnh sản phẩm thực tế được trình bày trên trang web: https://tramquantrac.com/

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến